Bestuursverkiezing

 

September 2021

Bijlage A

Probus bestuursverkiezingen

 1. Om de 2 jaar worden bestuursverkiezingen georganiseerd. Die vinden plaats tijdens de ledenvergadering van oktober, onder leiding van de past-voorzitter.
 2. De opgestelde stembrieven worden elektronisch met leesbevestiging bezorgd aan de stemgerechtigde leden. Zij ontvangen de stembrieven samen met de uitnodiging voor de vergadering van de maand oktober.
 3. Alle leden die minstens 1 jaar lid zijn en die minstens 3 van de laatste 12 vergaderingen hebben bijgewoond, zijn stemgerechtigd en verkiesbaar.
 4. Een lid kan afzien van zijn verkiesbaarheid tot bestuurder. Hij motiveert zijn beslissing mondeling of schriftelijk bij de voorzitter vóór 1 september. Het bestuur kan deze regel soepel toepassen.
 5. Het mandaat van de nieuwe bestuursleden vangt aan op 01 januari van het volgend jaar. Zij mogen aan de vergaderingen van november en december van het lopende jaar deelnemen, maar hebben nog geen stemrecht.
 6. De leden die voor de eerste keer tot bestuurder verkozen worden, hebben een mandaat van 4 jaar. De leden die al een mandaat bekleed hebben, kunnen opnieuw verkozen worden, maar dan slechts voor een periode van 2 jaar.
 7. Elke bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig beëindigen. Hij is dan niet verkiesbaar tijdens de resterende duur van het mandaat waaraan hij verzaakt.
 8. Na 2 jaar wordt de uittredende voorzitter in principe opgevolgd door de ondervoorzitter. Indien de ondervoorzitter de uittredende voorzitter niet wenst op te volgen, zal hij dit aan het bestuur melden ten laatste op de bestuursvergadering van juni. Het bestuur zal dan op een volgende bestuursvergadering uit de bestuursleden een nieuwe inkomende voorzitter kiezen.
 9. De uittredende voorzitter wordt past-voorzitter en in die hoedanigheid “toegevoegd lid” van het bestuur gedurende de volgende bestuursperiode van 2 jaar. Na zijn mandaat als past-voorzitter kan hij zich pas na een periode van 2 jaar opnieuw verkiesbaar stellen.
 10. De stichtende leden die voorzitter geweest zijn (Désiré Van Gossum, Urbain Wellens, Willy Simons, Leo Drijkoningen) kunnen steeds als raadgever aan de bestuursvergaderingen deelnemen, maar hebben geen stemrecht.
 11. De bestuursleden die hun mandaat beëindigen zijn automatisch uittredend en zijn opnieuw verkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Dit geldt niet voor de voorzitter, die past-voorzitter wordt en voor de ondervoorzitter, die voorzitter wordt.
 12. Bij de bestuursverkiezingen zijn er evenveel vacante plaatsen als er uittredende bestuursleden zijn.
 13. Op de dag van de verkiezingen deponeren de aanwezige leden deponeren hun stembrief in de daarvoor voorziene stembus. De afwezige leden kunnen hun stembrief onder gesloten omslag meegeven aan een aanwezig lid. Zij brengen de past-voorzitter hiervan op de hoogte.
 14. De leden met de meeste stemmen zijn verkozen. Bij een gelijk aantal stemmen is het lid verkozen dat de hoogste anciënniteit in de club heeft en bij gelijke anciënniteit beslist het lot.